top of page
Topic Banner

Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน

Showtime Clinic (โชว์ไทม์ คลินิก) ในฐานะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็น การเก็บรวบรวม การใช้ การเปิดเผย (เรียกรวมกันว่า “การประมวลผล”) และการปกป้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเราในระหว่างเยี่ยมชม เว็บไซต์ https://www.showtimeclinic.com/  ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน และเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่น รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน 

ผู้ใช้งานรับทราบตกลงและยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด อาชีพ หมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล รูปภาพ ประวัติสุขภาพ โรคประจำตัว ประวัติการใช้ยาและการแพ้ยา ข้อมูลการเข้ารับบริการ ข้อมูลการชำระเงิน

ผู้ใช้งานรับทราบตกลงและยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลและผู้ประมวลผลข้อมูลเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

จัดหา ส่งมอบบริการ ติดต่อสอบถามการบริการของ Showtime Clinic, การทำนัดหมายแพทย์ Showtime Clinic, การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย, การประสานส่งต่อผู้ป่วยให้กับสถานพยาบาลอื่น, การรักษาความปลอดภัย, การประชาสัมพันธ์และการตลาดต่างๆ, การปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆ จากหน่วยงานภาครัฐ

สิทธิของผู้ใช้งาน

 • ผู้ใช้งานอาจถอนความยินยอมที่ให้ไว้ตามนโยบายฉบับนี้เมื่อใดก็ได้ โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ผู้ควบคุมข้อมูล ที่ showtimeregis@gmail.com โดยผู้ใช้งานยังรับทราบอีกว่าเมื่อผู้ใช้งานได้ดำเนินการถอนความยินยอมแล้ว ผู้ใช้งานอาจจะได้รับการบริการที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ

 • ผู้ใช้งานมีสิทธิการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนที่ผู้ควบคุมข้อมูลได้เก็บรวบรวมเอาไว้ตามนโยบายฉบับนี้

 • ผู้ใช้งานอาจคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนหรือที่เกี่ยวข้องกับตนได้ ผู้ใช้งานอาจให้ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

 • เมื่อผู้ใช้งานพบเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานผิด ล้าหลัง ไม่ชัดเจน ผู้ใช้งานมีสิทธิให้ผู้ควบคุมข้อมูลดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลนั้นให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้

 • ผู้ใช้งานอาจร้องเรียนและรายงานปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลแก้ไขปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและ/หรือให้ถูกต้อง การคัดค้านการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือระงับการใช้ข้อมูล ได้ที่ showtimeregis@gmail.com

การรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายฉบับนี้ ผู้ควบคุมข้อมูลจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสูญหาย การเข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ด้วยมาตรการ มาตรฐาน เทคโนโลยีที่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลให้เฉพาะเพียงผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น (Access Right) รวมถึงการควบคุมให้ ผู้ประมวลผลข้อมูลมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่น้อยไปกว่าที่กำหนดในนโยบายฉบับนี้ด้วย

การเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์และ แอปพลิเคชันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

ผู้ใช้งานรับทราบ ตกลง และยินยอมให้ผู้ควบคุมข้อมูลอาจการเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม โดยในการเชื่อมโยงหรือแบ่งปันข้อมูลต่อผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังต่อไปนี้

 • บริษัทในเครือข่าย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร

 • ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่เรา หรือดำเนินการใดๆ ในฐานะตัวแทนของเรา เช่น ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 • หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น โรงแรม บริษัทรถเช่า บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการแก่ท่าน หรือตอบสนองตามวัตถุประสงค์ข้างต้น

 • ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต

 • เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานรักษาความมั่นคงและความปลอดภัย

 • หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร

 • หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้

โดยผู้ใช้งานรับทราบยินยอมและตกลงให้ผู้ควบคุมข้อมูลอาจใช้ระบบและ/หรือเทคโนโลยี Cookies, Facebook Pixel, Google Tag Manager, Google Ads Tracking, Google Analytic ในการติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน เพื่อวัตถุประสงค์คือ

 • เพื่อพัฒนาการให้บริการและนำเสนอสินค้าที่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 • เพื่อสำรวจความพึงพอใจ

 • เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ

 • เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร และตอบคำถามที่เกี่ยวกับการใช้บริการ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบาย

ผู้ควบคุมข้อมูลอาจแก้ไขและเปลี่ยนแปลงข้อความในนโยบายฉบับนี้ได้ ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยผู้ควบคุมข้อมูลจะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคราวเพื่อให้ผู้ใช้งานได้พิจารณาและดำเนินการยอมรับด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใด และหากว่าผู้ใช้งานได้ดำเนินการเพื่อยอมรับนั้นแล้วให้ถือว่านโยบายที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายฉบับนี้ด้วย

bottom of page